Boendeinfo - ABC

Här nedan finns en ABC-lista om sådant som är bra att veta för dig som bor i bostadsrättsföreningen Akallahöjden. Några av rubrikerna länkar till områden som fått en egen flik inom denna hemsida.

 

Akallahöjden, Brf

 

Allmänna utrymmen

Allmänna utrymmen ska vara fria från privata föremål. Alla boende ansvarar för detta.

Källargångar och trappuppgångar skall hållas fria, det är ett krav från brandmyndigheterna.

Cyklar får placeras i cykelrum.

I förrådet utanför porten får endast placeras barnvagn som används, rollator och därmed jämställt handikapphjälpmedel som används, de få redskap som behövs för att sköta portens gemensamma rabatt utanför detta förråd samt sopborste.

Utanför er uteplats får ej privata föremål ställas ut permanent. Läs mer under uteplats.

 

Andrahandsuthyrning

 

Avgifter 

Månadsavgiften ska täcka föreningens kostnader och möjliggöra avsättning till framtida underhåll. Avgiftens storlek fastställs av styrelsen i samband med budgetarbetet på hösten och meddelas medlemmarna i december. Se till att du betalar månadsavgiften i tid. Utebliven betalning eller återkommande sena betalningar kan leda till att du förverkar din bostadsrätt.

Garaget ska bära sina egna kostnader. Hyran fastställs av styrelsen, men ändring av hyran kan ske vid annan tidpunkt än vid årsskiftet. Hyresgästerna ska meddelas minst en månad i förväg vid ändring. Vid uthyrning till andra än medlemmar i brf Akallahöjden betalar föreningen moms och externa hyresgäster betalar därför en högre hyra.

Avgiften för andrahandsupplåtelse är, som redan nämnts ovan, 10% av prisbasbeloppet.

Avgift för den som vill använda bastu eller motionsrum. Avgiften ses över en gång per år., Avgift för den som vill hyra festlokal och/eller övernattningsrum. Avgifter ses över en gång per år. För avgifters storlek se vidare under rubriken Föreningslokaler.

 

Balkong  

Tänk på att dina grannar påverkas av vad du gör på din balkong. Skaka t.ex. inte mattor eller borsta hunden på balkongen. Var försiktig så skräp eller vatten inte åker ner till grannen under.

Blomlådor ska av säkerhetsskäl hängas på insidan av balkongräcket. Vattna försiktigt.

Markis får sättas upp på balkongen, antingen genom att stöttas mellan ditt balkongräcke och balkongen ovanför eller skruvas fast i balkongtaket. OBS! Markisen ska vara röd-vitrandig.

Om du lägger trätrall på balkongen, se till att läkten läggs från fasaden och ut mot balkong-räcket, inte längs med väggen. I annat fall blir vatten stående, trots att balkonggolvet har en viss lutning för att vattnet ska rinna av.

Då fastigheterna är K-märkta (grönklassificerade enligt Stadsmuséet) är det inte tillåtet att glasa in balkongen eller sätta upp ett ytterligare vindskydd.

Läs även under rubrikerna Grillning samt Rökning.

 

Bevakning

Securitas sköter bevakningen av vårt område. 

 

Bo i Bostadsrätt

 

Bollspel etc  

Skötsel av gräsmattor och växtlighet kostar oss naturligtvis pengar. Det är därför inte tillåtet med bollspel och liknande lekar som sliter ner våra gräsmattor eller rabatter. En vilsekommen boll kan också lätt göra sönder en fönsterruta. Föräldrar ansvarar för sina barns lek och står ekonomiskt ansvariga för skador som uppkommit på gemensam eller enskild egendom.

Det finns en bollplan invid garaget.

 

Brandsäkerhet 

Som boende och medlem i bostadsrättsföreningen Akallahöjden, gäller följande brand­skyddsregler.

Våra trapphus är vår utrymningsväg samt insatsväg för brandförsvaret vid eventuell brand.Brännbart material får därför inte förvaras i trapphusen; Inga dörrmattor, skor, soppåsar eller liknande får ligga utanför lägenhetsdörrarna.

Inget brännbart eller skrymmande får heller placeras i källargångarna. Din förvaringsplats är inne i din lägenhet och ditt källarförråd. Rullator eller barnvagnar som dagligen används får placeras i det låsbara förvaringsutrymmet intill entrén.

I din lägenhet ansvarar du för att det finnas minst en brandvarnare, men sätt helst en i köket och en i varje sovrum. Glöm inte att regelbundet kontrollera att de fungerar. På brandvarnaren finns en testknapp.

Du bör även införskaffa en handbrandsläckare, och se till att alla som bor i lägenheten vet var den finns. Släckmedlet ska vara pulver eller skum. Det finns numer behändiga 2-3 kg släckare på marknaden. För mer information, se Storstockholms brandförsvar.

Vi påminner om extra vaksamhet, när levande ljus är tända - det är extra viktigt om man har små barn och husdjur. Tänk också på var ljusen är placerade och av vilket materialet i ljusstaken och annan utsmyckning kring ljusen är gjord. En bra grundregel är att man ska kunna glömma att släcka ljusen utan att brand ska uppstå.

Eluttag utomhus: enligt lag är det bara tillåtet att ha eluttag utomhus (balkong/uteplats) om uttagen är korrekt jordade och jordfelsbrytare inkopplad. I annat fall utgör de en påtaglig brandrisk. Om du är osäker på om dina uttag - eller andra installationer – är korrekt utförda, kontakta vår förvaltare eller en elektriker.

Grilla: Av brandsäkerhetsskäl tillåts endast elgrillar för grillning på balkonger och uteplatser.

Hemförsäkring bör du ha. I annat fall står du utan skydd vid brand, Du ska ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

 

Bredband och TV

 

Cyklar och sparkcyklar 

Cyklar och sparkcyklar ska framföras varsamt inom området med tanke på fotgängare och lekande barn. Elsparkcyklar finns det särskilda regler för (se Transportstyrelsen), men inom vårt område ska man inte köra fortare än man kan gå!

I några källare finns plats för cyklar. Fristående cykelrum finns inom området på:
Torneågatan 25, 27 och 35 samt Pargasgatan 1, 11, 26, 28 och 36. OBS! Inga mopeder eller andra bensindrivna fordon får ställas i cykelrummen, hyr garageplats.

För att komma in i fristående cykelrum behöver du ha cykelrumsbehörighet på dina låsknappar. Meddela styrelsen som lägger vi in behörigheten.

 

Felanmälan - förvaltare

 

Folkbokföringsadress 

Folkbokföring är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige och styrs av Folkbokföringslagen. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover. Om du bor någonstans under en kortare tid än ett år behöver du inte ändra din folkbokföringsadress. Du får däremot göra det om du vill. Att inte ändra folkbokföring förutsätter dock att du planerar att flytta tillbaka till din folk-bokföringsadress efter den tillfälliga flytten, enligt Skatteverket. Om du bor på en plats längre än ett år bör du alltid byta folkbokföringsadress.

Vid andrahandsuthyrningar rekommenderas det att hyresgästen är folkbokförd i bostaden som personen hyr, även om personen inte äger bostaden själv. Att skriva sig på en adress där man inte bor är ett brott mot folkbokföringslagen, sedan en lagändring i juli 2018. Om någon har folkbokfört sig felaktigt på din adress, oavsett om det är av misstag eller avsikt­ligen, kan du anmäla detta till Skatteverket.  (källor: skatteverket.se, boupplysningen.se)

 

Försäkring 

Som bostadsrättsinnehavare är det viktigt att du alltid har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg (Stadgar §31). Det senare är en tilläggsförsäkring som täcker dina kostnader om det skulle uppstå skador som kan påverka fastigheten, t.ex. en vattenskada.

Många försäkringsbolag ger rabatt om man köper en säkerhetsdörr, fönstergaller eller liknande. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och hör efter. Märkningsmaskin finns att låna hos styrelsen.

Tänk på att stänga porten efter dig och förvara ingenting värdefullt i källarförrådet. Praktisera grannsamverkan och håll ögonen på grannarnas lägenheter när de är bortresta.

 

Förråd  

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Tänk på att inte förvara stöldbegärligt gods där. Ingenting får ställas i källargångarna p.g.a. brandrisk.

Utanför varje entré finns ett förråd. Där får du i första hand ställa barnvagnar och rullatorer som används dagligen samt redskap för att sköta blommor vid entréporten. Se till så att du inte blockerar vattenkranen eller avloppet. Eluttaget i förrådet är endast avsett för fastighetsskötsel.

Laddning av batterier där är absolut förbjudet. Du får inte förvara personliga tillhörigheter i detta förråd. Det har du din lägenhet och ditt källarförråd till.

Några få extraförråd finns inom området. Kontakta förvaltaren om du är intresserad av att hyra ett. (Just nu är alla uthyrda)

 

Förvaltare

 

Garage

Garageplats finns att hyra.

 

Grillning 

Av brandsäkerhetsskäl tilllåts endast elgrillar för grillning på balkonger och uteplatser. Du ska alltså inte använda kol- eller gasolgrill som hadr en öppen låga och ofta osar kraftigt och som kan bidra till förflugna gnistor. Fråga alltid dina grannar om grillning är ok, om inte bör du avstå.

 

Husdjur 

Husdjur är naturligtvis välkomna i vårt område. För att alla boende ska trivas, tänk på följande:

Det är inte tillåtet att rasta hundar (eller andra husdjur) på området.

Hund ska alltid vara kopplad i Stockholms kommun och således även på föreningens område.

Katter skall enligt lag fr o m 2023 ID-märkas och registreras hos Jordbruksverket.

Husdjur, oavsett sort, får inte tas med in i föreningens gemensamma lokaler.

 

Köksfläkt

Köksfläkt/spiskåpa i lägenhet får inte ha egen motor. Våra fläktmotorer finns på taket

Lokaler:

 

Lägenhetsnummer 

Varje lägenhet finns i flera olika register och det finns därför flera nummer kopplade till lägenheten. På utsidan av lägenhetsdörren sitter det en liten skylt där alla nummer framgår. Det nummer du ska uppge i kontakt med föreningen eller förvaltaren är det tresiffriga nummer som inleds med HSB. (Det fyrsiffriga är Lantmäteriets nummer och beskriver var i trapphuset lägenheten ligger. Det används främst av olika myndigheter.) Det finns också ett nummer med JM framför. Det används sällan, det är det nummer som byggherren/förre ägaren av våra hus använde i sitt register.

 

Mark och växter  

Vårt gemensamma grönområde, som tillhör föreningen, sköts på entreprenad. I avtalet ingår trädgårdsarbeten som gräsklippning, ogräsrensning, beskärning av häckar och mycket mer. Dessutom ingår även snöröjning och sandning. Vi strävar efter att hålla häckar på en likartad nivå, ca 110 cm, i nivå med fönster, med viss hänsyn till växtart och växtsätt. För höga häckar kan vara inbrottsrisk. Har du synpunkter på hur entreprenören utför sitt arbete, kontakta den eller de i styrelsen som är ansvariga för markfrågor. Du ska inte plantera något eget i de gemensamma trädgårdsytorna. Har du uteplats finns det regler för hur du får plantera där. Se rubriken Uteplats.

De bär och frukter som finns inom området, förutom de på förskoletomterna, får plockas av alla boende. Men tänk dock på att dina grannar också vill smaka….

 

Nycklar och låsknappar

 

Ordningsregler

 

OVK

OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll. Föreningen är skyldig att med jämna mellanrum kontrollera att ventilationen fungerar i samtliga lägenheter och uthyrda lokaler. Det är alltså en nödvändig och viktig serviceåtgärd som berör din lägenhet. Det går inte att tacka nej till OVK, den är som sagt obligatorisk och du måste därför släppa in den/de som sköter OVK

Renovering

 

Parkering 

I första hand hänvisas till föreningens garage på Torneågatan 1. För att hyra en plats för längre tid kontaktar du förvaltaren. Det finns plats i låst bur att hyra för 450 kr per månad samt plats på taket, utan bur, som kostar 250 kr per månad. För person som inte bor i Brf Akallahöjden gäller annan taxa då föreningen betalar moms för denna hyresintäkt. Kontakta vår förvaltare angående garageplats.

I garaget finns även gästplatser att hyra. Du bokar dessa själv via hemsidan eller terminal i tvättstugorna. Det finns tre platser på taket (nr 458, 459, 460) att hyra. Om du hyr plats på taket behöver du ett parkeringstillstånd att lägga i vindrutan – kontakta styrelsen angående detta..Du behöver använda din låsknapp/låneknapp för att komma in i garaget. Kostnaden är 200 kr/påbörjad vecka. Du bokar plats i ordinarie bokningssystem på hemsida eller i tvättstuga och kan swisha betalningen till föreningen på nummer 123-561 90 44

Parkeringsplatser för korttidsparkering finns utanför garaget. Dessa debiteras per timme och du betalar i en särskild app.

Observera att garaget av brandsäkerhetsskäl inte får användas som förråd. Endast en uppsättning däck/cykel/takbox får förvaras i burarna. Burens ytterväggar får inte täckas för och brännbara föremål eller brandfarliga ämnen får inte förvaras i garaget.

På Pargasgatan och Torneågatan gäller parkering enligt skyltning. Det är Trafikkontoret som sköter bevakningen här. Föreningens område inklusive garaget bevakas av APCOA. Telefonnummer till APCOA och Trafikkontoret finns i varje port, om du behöver ringa angående felparkerade bilar.

 

Personuppgifter - GDPR

 

Renovera

 

Rökning

Du som är rökare behöver tänka att grannarna kan få in röken i lägenheten och uppleva det som mycket störande. För den som t ex lider av astma, allergi kan passiv rökning få negativa hälsoeffekter. Prata med grannarna och anpassa din rökning. Det är inte tillåtet att skräpa ner och slänga fimpar någonstans på vårt område. Om du röker tar du självklart hand om dina fimpar och slänger dem i dina hushållssopor. Rökning är inte tillåtet i föreningens gemensamma utrymmen som trappuppgångar, tvättstugor och andra bokningsbara lokaler.

 

Skadedjur  

Om du råkar ut för skadedjur i lägenheten; löss, kackerlackor, pälsängrar etc måste du omedelbart åtgärda detta så att inte skadedjuren sprider sig till andra lägenheter. Kontakta Anticimex för rådgivning samt till ditt försäkringsbolag. Du måste även meddela styrelsen om händelsen.  (Stadgar §§38, 44)

Utomhus kan vi också drabbas av skadedjur. Mata inte fåglar, det drar råttor till området. Ställ inga sopor utanför nedkasten.

 

Sopor

 

Stadgar

 

Städdagar

Bostadsrättsföreningen Akallahöjden har gemensamma arbetsdagar. De är en gemensam aktivitet för alla medlemmar. Dessa dagar är till för att du på ett enkelt sätt ska kunna träffa grannar du vanligtvis inte träffar och för att vi alla på Akallahöjden ska kunna hjälpas åt med en del enkla göromål som inte ryms inom ordinarie skötselavtal. Efter en förmiddags lättare jobb bjuds de medverkande på en lättare förtäring. Vi ser gärna att en eller flera personer från varje lägenhet deltar såvida inte förhinder finns, det främjar gemenskapen och sparar pengar åt dig som är medlem.

 

Störningar 

Att leva och trivas i ett flerfamiljshus tillsammans med andra bygger på ömsesidig respekt och förståelse för allas behov (Stadgar §§38, 44, 46). Tänk på dina grannar så tänker de på dig.

Mellan klockan 22.00 och 07.00 bör det vara tyst, men oavsett tid ska du visa hänsyn när du gör någonting som kan låta högt: spelar musik, borrar, spikar, tränar, använder hus-hållsmaskiner etc. Ibland kan det vara svårt att höra exakt varifrån störande ljud kommer, och det är inte bara grannarna direkt under, över eller intill dig som påverkas. Även om du själv tycker att din ljudanläggning har en låg ljudnivå, kan vissa ljud, speciellt basljud, höras mycket väl hos din granne. Ett tips är att gå ut i farstun och lyssna om det hörs där – då har du för högt ljud. Om du ska ha en fest, berätta gärna det för grannarna i god tid.

Störningar kan vara annat än ljud, t ex rök, os och lukter. Matos vädras bäst ut via köksfläkten. Öppna inte fönster och dörrar samtidigt, då drar matoset istället in till dina grannar. Om du upplever upprepade störningar, börja med att tala med din granne. Om det inte löser situationen, kontakta styrelsen för mer information och hjälp. Upplever dina grannar störningar från dig, försök att lösa problemet i samförstånd – ingen tycker att det är roligt att klaga.

 

Tillträde till lägenheten 

Om föreningen behöver utföra arbeten i lägenheten eller besiktiga den är du skyldig att släppa in entreprenörer m.fl. Det kan t.ex. behövas vid lagstadgad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) underhåll av ledningar och vid överlåtelse. Är du inte hemma kan du lämna nycklar.

Information om behov av tillträde ska ges i god tid. Öppnar du inte, trots påminnelse, finns risk att bostadsrätten förverkas och styrelsen kan välja att begära handräckning för att komma in i lägenheten. (Stadgar §§39, 44).

 

Trafik 

Trafik med motordrivna fordon (bil, motorcykel, moped) inom området bör undvikas så långt det är möjligt. Akallahöjden är byggt som ett bilfritt område och det finns gott om lekande barn. Undantagsvis kan du köra in för att lasta av och på tunga saker. Kör aldrig upp på gräsmattan. Om du står mer än fem minuter och det inte är uppenbart att lastning pågår riskerar du böter.

Informera även gäster och anlitade hantverkare om parkeringsförbudet på våra vägar. Hantverkare med parkeringstillstånd får parkera på körbanorna. Parkeringstillstånd kan tillhandahållas av styrelsen.

Om du bokar taxi, beställ bilen till taxistopp Pargasgatan 27 eller Torneågatan 110 (vändplanerna).

 

Trapphus 

Våra trappuppgångar är en utrymningsväg och ska därför enligt Myndigheten för samhälls-skydd och beredskap hållas helt fria från brännbara och skrymmande föremål. Inga dörrmattor, skor, soppåsar eller liknande får ligga utanför lägenhetsdörrarna/ i trappuppgången Styrelsen är skyldig att låta ta bort föremål som kan utgöra brand- eller utrymningsrisk.

Rullator eller barnvagn som dagligen används får placeras i utrymmet utanför entrén.

Trapphusen städas en gång i veckan. Rökning är inte tillåten i trapphusen eller andra gemensamma utrymmen inom föreningen.

 

Tvättstugor  

På Akallahöjden finns det fyra tvättstugor. De ligger på Pargasgatan 11, Pargasgatan 36, Torneågatan 27 och Torneågatan 35. Det finns dessutom en grovtvättstuga på gaveln vid Torneågatan 27.

Du bokar föreningens tvättstugor och lokaler i vårt bokningssystem, antingen via terminal i tvättstuga, via app eller på föreningens hemsida. För onlinebokning behöver du inledningsvis ditt lägenhetsnummer och din fyrsiffriga kod.

Du kan boka pass mellan 7 och 22 (söndagar 10–22) via terminal i tvättstugorna eller via hemsidan (se Bokning av lokaler). Efter avslutat pass har du tillgång till tvättstugan ytterligare 30 minuter för fortsatt torkning. För att komma in i tvättstugorna behöver du din låsknapp.

Tvättstugorna är utrustade med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en kall-mangel. Du bokar i 2- eller 3-timmarspass beroende på veckodag och tvättstuga. Grovtvättstugan är utrustad med en tvättmaskin som tar 13 kg tvätt samt ett torkskåp och bokas i 4-timmars pass. Mattor, täcken och andra tunga textilier, som t ex arbetskläder och joggingskor, får bara tvättas i grovtvättstugan. Om du tvättar dunkuddar eller liknande använd tvättpåse. Du ansvarar för att maskinen inte fylls av dun, olämpligt innehåll från fickor etc.

Tänk på att städa efter avslutat pass. Tvättmedelsförpackningar etc får inte lämnas kvar, utan ska lämnas till förpackningsinsamlingen. Husdjur får under inga omständigheter förekomma i tvättstugan.

Vi ber dig att inte boka fler tider än nödvändigt samt avboka de tider du inte längre behöver.

 

Underhåll av din lägenhet 

Du står själv för det inre underhållet av din lägenhet då du ju bor i en bostadsrätt. Här är sådant du ska tänka på för att hålla din lägenhet i gott skick.

  • Rengöra ventilation och spiskåpa från fett
  • Rengöra vattenlås. Tänk på att fett sätter igen avloppsrör och orsakar skador. Häll matfett i tom förpackning som kastas. Torka ur stekpannor med hushållspapper
  • Rengöra golvbrunn.
  • Åtgärda droppade kranar.
  • Sköta om fönster—Tänk även på att sätta/byta tätningslister runt dina fönster.
  • Inte täppa till friskluftsventiler eller fläkt.
  • Välja och sköta brandvarnare (Obligatoriskt med brandvarnare)

 

Utemiljö   -  håll rent

Alla i vår förening vill naturligtvis ha en snygg och representativ utemiljö, och det är därför självklart att vi inte slänger något skräp ute. fimpar, snuspåsar, tuggummi är också skräp… (Vi hade tidigare ett fåtal papperskorgar runtom på området. Då dessa papperskorgar fylldes med hushållssopor var vi tvungna att ta bort dem, eftersom dessa sopor drog till sig råttor.) Fr o m 2022 är det straffbart att slänga fimpar och småskräp på marken. Vi vill ha områdets renaste och mest välskötta utemiljö och då behöver alla ställa upp.

Vi är även rädda om våra grönytor och växter och följer regler för uteplatser.

 

Uteplats 

 

Vatten 

Var sparsam med vatten, både varmt och kallt.

Om du behöver stänga av vattnet i din lägenhet så finns det två ventiler (ballofixer) under diskbänken, en för varm- och en för kallvatten. Använd avstängningskran om sådan finns, annars en s.k. insexnyckel.

Endast förvaltare och fastighetsskötare får stänga av vattnet då det berör flera i föreningen. Anlitar du en entreprenör som vill stänga av vatten eller värme måste du kontakta förvaltaren i god tid.

 

Väktare  

Securitas är vår boendeväktare. Telefonnummer till Securitas finns under fliken Kontakt.

 

Värme 

Om du har problem med värmen i lägenheter ska du felanmäla det till förvaltaren. Lufta dina element så cirkulerar värmen bättre genom systemet.